Đảng ủy

I – Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm;
Điện thoại: 02093 893 006;
Email: uybannhanmon@backan.gov.vn
II –  Lãnh đạo Đảng ủy
1 Hà Việt Phương Bí thư Đảng ủy xã
2 Chu Thanh Huấn Phó Bí thư Đảng ủy xã
3 Ma Xuân Cương Phó Bí thư Đảng ủy xã

 

III – Ban Thường vụ Đảng ủy

1 Hà Việt Phương Bí thư Đảng ủy xã
2 Chu Thanh Huấn Phó Bí thư Đảng ủy xã
3 Ma Xuân Cương Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

IV – Ban Chấp hành Đảng bộ xã

1 Ma Xuân Cương Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
2 Chu Thanh Huấn Phó Bí thư Đảng ủy xã
3 Cà Văn Huynh Công chức Văn hóa xã hội xã
4 Hà Việt Phương Bí thư Đảng ủy xã
5 Hoàng Văn Thanh Trưởng Công an xã
6 Nông Thị Thoát Phó Chủ tịch HĐND xã
7 Chu Thị Toan Chủ tịch UBMTTQ VN xã
8 Ma Văn Tùng Công chức Văn hóa xã hội xã
9 Cà Văn Trần Phó Chủ tịch UBND xã