Tiếp tục giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024-2025

Thực hiện công văn số 1944-CV/TU ngày 27/02/2024 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024-2025, huyện Pác Nặm chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện các nội dung theo văn bản trên.

Trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại xã Nghiên Loan.

Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu trọng tâm. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, người dân về chủ trương “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, khơi dậy tinh thần tự tôn, tự hào, hứng khởi trong Nhân dân khi xã, thôn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc xây dựng tốt các mô hình tự quản, chấp hành hương ước, quy ước, chủ động, tự giác, không trông chờ, ỷ lại, thực hiện các tiêu chí ít sử dụng nguồn lực đầu tư và phát huy được nội lực từ người dân. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đâm bảo thống nhất giữa các đơn vị được phân công giúp đỡ để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch, các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các xã, các thôn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả…/.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm

Bài trướcHội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên cơ sở năm 2024
Bài tiếp theo